Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de
  uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat
  met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking
  tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of
  afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of
  ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
  gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
  ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de
  ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer
  hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het
  kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op
  afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
  overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
  technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
  gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
  ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Localz
Hoofdstraat 17
6461CT Kerkrade
E-mailadres: info@localz-store.com
KvK-nummer: 72440414
Btw-identificatienummer: NL001681249B56

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
  ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en
  bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst
  van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst
  op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden
  bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo
  spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan
  in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
  elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
  zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
  worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
  elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
  consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
  worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
  product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en
  derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in
  geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de
  toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op
  enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan
  blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en
  zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen
  worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel
  mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld,
  dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene
  voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere
  bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de
  geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
  voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
  aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
  mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn
  deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
  diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod
  binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn
  indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of
  ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van
  de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de
  weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de
  producten. 
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument
  duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
  aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de
   kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand
   worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief
   voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst,
   de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan
   controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de
   wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
   raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
  • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,
  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod
  en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
  aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de
  ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van
  deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument
  de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
  ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter
  beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor
  een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,
  zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte
  stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
  evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
  verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer
  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet
  aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de
  volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
  consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager, meesturen:

                a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

                b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
                herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding
                inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

                c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

                d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens,
                tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt
                vóór de uitvoering van de overeenkomst;

                e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
                overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur
                is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
  voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
  Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door
  de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de
  ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
  product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate
  uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
  of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
  herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
  toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat
  en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de
  ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn
  herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van
  het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient
  de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument
  kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht
  dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De
  consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
  teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen
  niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
  herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft
  teruggezonden, is de koop een feit.

 

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de
  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste
  14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich
  richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij
  de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Uitzondering maatwerk

“Sommige producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat
volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. (denk hierbij aan het
drukken van een naam of gewenste tekst). Het herroepingsrecht is dan
ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling
definitief.”

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit
  bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
  herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product
  reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van
  complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal
  geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt
  tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere
  betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de
  consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele
  waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
  waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle
  wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt,
  dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten
  voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het
  herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het
  aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
  vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

                a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

                b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

                c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

                d. die snel kunnen bederven of verouderen;

                e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

                f. voor losse kranten en tijdschriften;

                g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

                h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

               a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of
                   vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een
                   bepaalde periode;

               b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

               c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
  prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
  behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
  diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
  financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
  variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het
  feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
  aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
  wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen
  heeft en: 

               a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

               b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de
  gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product
  volgens de foutieve prijs te leveren. 

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten
  voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
  aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op
  de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
  bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de
  ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
  normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie
  doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument
  op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2
  maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.
  Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele
  verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
  fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer
  verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten
  voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele
  adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn
  blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd
  zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking
  behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
  voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien
  van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen
  bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
  producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
  diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is
  vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed
  doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is
  gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
  kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen
  nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in
  dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De
  consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde
  termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een
  termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de
  ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig
  mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn,
  zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar
  te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
  begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
  geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
  uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor
  rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust
  bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een
  vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen
  met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het
  einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
  tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
  vernieuwd voor een bepaalde duur.
 1. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
  bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd
  voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
  verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen
  met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
  tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen
  stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te
  allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand
  en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de
  overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand,
  afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 3. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
  afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
  kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
  consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
  opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid
  en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen
  duur verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de
  consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na
  het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In
  geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze
  termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
  ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
  behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
  consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte
  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
  klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2
  maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
  ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van
  14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een
  klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
  ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
  ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
  antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de
  ondernemer.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de
  ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen
  of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
  algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht
  van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

           Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
           bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
           schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
           door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen
           op een duurzame gegevensdrager.